Smluvní podmínky
společnosti GLORETAX s.r.o.

www.nemeckedaneonline.cz

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou licenčním ujednáním, tedy právní smlouva mezi klientem, tedy konečným uživatelem aplikace a společností GLORETAX s.r.o., IČO: 08677310, zapsanou u Krajského soudu v Plzni, C 38543/KSPL (dále jen "poskytovatel licence"), která je uzavřená na základě autorského zákona. Pouze užíváním tohoto softwarového produktu tedy potvrzujete svůj souhlas s podmínkami této smlouvy a jste jimi zavázáni v plném rozsahu a také tím tuto smlouvu uzavíráte. Pro užití aplikace je očekávaný úměrný rozsah ekonomických vědomostí. Obsahem produktu je počítačový software, který je v elektronické formě. Tento software není k prodeji, ale jen se uděluje licence pro jeho užívání.

Aplikace není náhradou metodického výkladu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správe daně a poplatků"), slouží jen jako pomocný nástroj k vyplnění formulářů pro daňové přiznání k dani z příjmu podaného podle § 40 (popř. § 41) zákona o správě daní a poplatků a současně upozorňuje na hlavní podmínky, které je potřeba dodržet pro uskutečnění daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob nepodnikajících v Německu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „OZ“ a upravují vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy (dále jen „smlouva“ v příslušném gramatickém tvaru), kde na jedné straně vystupuje společnost: GLORETAX s.r.o., IČO: 08677310, zapsanou u Krajského soudu v Plzni, C 38543/KSPL jako poskytovatel služeb (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé vystupuje objednatel (dále jen „objednatel“) jako příjemce služeb. Objednatel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZoOS“),Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem je založen na základě právního řádu České republiky, práva a povinnosti neupravené těmito VOP se řídí OZ a je-li smluvní stranou spotřebitel, ZoOS.

2. Vymezení pojmů

Služba – jakákoliv služba nabízená Poskytovatelem prostřednictvím Webové stránky. Služby Poskytovatele zahrnují poskytování softwarové licence a ostatní služby umístěné na webových stránkách www.nemeckedaneonline.cz či nabízené jinou formou.

Webová stránka – internetová stránka Poskytovatele www.nemeckedaneonline.cz

Smlouva – smlouva o poskytnutí Služby či více Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem

Objednávka – jednostranné jednání Uživatele, kterým od Poskytovatele objednává nabízené Služby úhradou pomocí platební brány

Objednatel – je buď spotřebitelem a tedy fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZoOS“), nebo podnikající fyzickou osobou, nebo právnickou osobou, případně tím, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti a/nebo ten, kdo vystupuje za právnickou osobu. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem je založen na základě právního řádu České republiky, práva a povinnosti neupravené těmito VOP se řídí OZ a je-li smluvní stranou spotřebitel, ZoOS.

Uživatel – fyzická osoba nepodnikající, která projeví vůli využívat Služeb Poskytovatele

Aplikace – software umístěný na internetových stránkách www.nemeckedaneonline.cz, který vykonává automatické funkce

GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Strany – Poskytovatel a Objednatel

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

  1. Licence udělována za úplatu pro poskytnutí aplikace a návodu vedoucích k vyhotovení formulářů pro daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nepodnikajících pro jednu osobu nebo pro dvě osoby společně na webových stránkách www.nemeckedaneonline.cz. Tvůrce aplikace a poskytovatel licence uděluje nabyvateli licence nevýhradní právo užívat softwarový produkt v plném rozsahu. Smlouva je uzavřena po kliknutí na tlačítko Uzavřít v sekci Dokončit, tím souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami.
  2. Ostatní služby, které Poskytovatel nabízí, jejichž specifikace je dostupná na webových stránkách www.nemeckedaneonline.cz, které lze objednat přes objednávkový formulář. Smlouva je uzavřena přes tlačítko Přejít k platbě, tím souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami.
  3. Objednatel si může u poskytovatele objednat i službu neuvedenou na webové stránce poskytovatele nebo v ceníku (například analýza věci, zpracování přehledů, formuláře, konzultace.). V takovém případě je poskytovatel oprávněný rozhodnout o tom, jestli službu poskytne. Pokud se poskytovatel rozhodne službu poskytnout, Objednatel se zavazuje řídit pokyny poskytovatele. Objednatel se zavazuje zaplatit za tuto službu individuálně dojednanou odměnu.

4. Omezení

Nabyvatel licence není oprávněný poskytovat sublicenci třetím osobám. Pokud byla udělena licence právnické osobě, která zanikla, nepřecházejí její práva a ani povinnosti na jejího právního nástupce. Smrtí fyzické osoby přecházejí práva a povinnosti na dědice.

5. Autorské právo

Užívání, instalace a kopírování aplikace společnosti GLORETAX s.r.o. bez licence je nezákonné. Tato aplikace je majetkem společnosti GLORETAX s.r.o. a je tedy ochráněna zákony České republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími náležitostmi právními předpisy. Pokud nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami, které jsou uvedeny v těchto smluvních podmínkách, není oprávněn softwarový produkt jakýmkoliv způsobem používat. Také není povoleno pořizování kopií návodů ani další součástí aplikace nad stanovený limit, povolené jsou pouze záložní kopie.

6. Cena

Cena za Služby je určena ceníkem dostupným na Webových stránkách Poskytovatele. Cena za služby poskytovatele je hrazena předem. Pro účely Smlouvy je platbou myšlena platba online pomocí platební brány skrze webovou stránku www.nemeckedaneonline.cz a to platba platební kartou nebo platba pomocí elektronického bankovnictví u vybrané banky, tedy rychlý bankovní převod na účet Poskytovatele pomocí přesměrování z platební brány na internetové bankovnictví kupujícího. Poskytovatel je oprávněn si Cenu za Služby započíst a ponechat z finančních prostředků Objednatele, pokud s nimi Poskytovatel v souladu se Smluvními podmínkami disponuje. Jednostranné započtení jakýchkoli nároků Objednatele proti Poskytovateli ze strany Objednatele se vylučuje. Uvedené služby jsou po úhradě ceny poskytovány jednorázově.

7. Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

Poskytovatel je kompetentní odstoupit od smlouvy v kteroukoliv dobu před dodáním služby v případě, že není schopen z příčiny ze strany třetích osob dodat službu v termínu odpovídající okolním faktorům a také v případě zjištění, kdy objednatel porušil smlouvu s poskytovatelem, kterou s ním uzavřel již dříve.

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel do 30ti dnů neprojeví součinnost k tomu, aby poskytovatel mohl pro kupujícího zaplacenou službu vykonat a to tím způsobem, že zašle potřebné podklady pro zpracování daňového přiznání či jiných doplňkových služeb na příslušný email, který bude uveden v emailu, který Objednatel po úhradě služby obdrží na svou emailovou adresu. V takovém případě objednatel nemá právo vymáhat částku za úhradu služby.

Poskytovatel má právo účtovat částku ve výši 1500 Kč vč. DPH v případě, kdy Poskytovatel nebo Zprostředkovatel zjistí, že Objednatel nemá oprávnění nebo pro něj nejsou vhodné služby Premium, za které již cenu uhradil. Případy, kdy pro Objednatele nejsou vhodné služby mohou být:

  1. Objednateli dle přibližného výpočtu vychází daňová povinnost (tzv. nedoplatek) a objednatel není povinen podávat daňové přiznání v Německu.
  2. Objednateli vznikl dle výpočtu menší přeplatek na dani, než je cena za službu PREMIUM.
  3. Na straně Objednatele existuje překážka k doložení podkladů nezbytných pro pro poskytnutí služby PREMIUM, takovými podklady se rozumí vyplněný Osobní dotazník zaslaný po úhradě služby PREMIUM na email zpracovatele, Lohnsteuerbescheinigung pro rok, pro který Objednatel žádá o zpracování podkladů pro daňové přiznání a formulář EU/EWR potvrzený od finančního úřadu v ČR, pokud je pro podání daňového přiznání pro Objednatele nezbytný.
  4. Ostatní případy, které Poskytovatel shledá jako překážku k poskytnutí služby PREMIUM.

Zbylou částku zašle Poskytovatel Objednateli na jeho bankovní účet, který Objednatel sdělí elektronicky na emailovou adresu info@nemeckedaneonline.cz do 5 pracovních dnů od data sdělení bankovního účtu Objednatele.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy u kterých se jedná o dodání digitálního obsahu a u smluv o poskytování služeb za předpokladu, že ke splnění došlo pouze s předešlým písemným potvrzením objednatele a to do doby uplynutí doby pro odstoupení od smlouvy. Kontaktní e-mailová adresa pro vyřizování reklamací je info@nemeckedaneonline.cz.

Poskytovatel si vyhrazuje právo žádost o službu odmítnout z důvodů na jeho straně (vytížení poskytovatele, konflikt zájmů, zřejmá nemožnost poskytnutí služeb, apod.), přičemž o takové skutečnosti poskytovatel bezodkladně informuje objednatele na jeho kontaktní e-mail. Zaslání takového informačního e-mailu je zároveň odstoupením od smlouvy, čímž se tato zrušuje od počátku.

8. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na správnou funkci aplikace. Chyba vzniká, když aplikace neodpovídá funkčním vlastnostem. Pro využití možnosti záruky je určeno sídlo společnosti GLORETAX s.r.o.. V případě, že reklamace bude schválena poskytovatelem jako odůvodněná, je povinností poskytovatele licence uvést aplikaci a dokumentaci do shody a udělit Objednateli licence opravenou verzi nebo navrátit zaplacenou částku za udělení licence případně její poměrnou část, odpovídající závažnosti chyby. Správná funkce aplikace je poskytnutí vyplněných formulářů pro daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nepodnikajících, postupu včetně formulářů ke stažení, a to až po vyplnění nezbytných údajů a uhrazení požadované částky. Aplikace je umístěna na internetových stránkách www.nemeckedaneonline.cz.

Mezi závady aplikace nelze považovat to, že součástí aplikace nejsou případné legislativní novelizace a nebo změny předloh poskytnutých formulářů, o kterých výrobce v době výroby aplikace nevěděl nebo že není funkční na hardwaru, který v době výroby aplikace nebyl k dispozici.

Poskytovatel licence nebere odpovědnost za kterékoliv pokuty nebo poplatky, které vznikly Objednateli licence ve spojení s finančním úřadem a daňovým přiznáním. Pokud Objednatel licence užije poskytovatelovu aplikaci a následně zjistí z daňového přiznání finanční úřad chybu v samotném daňovém přiznání, je Objednatel povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele licence, který následně uvede návrh pro smírné východisko v podobě opravy daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob nepodnikajících náležitým způsobem. Na poskytovatele licence se nevztahuje žádná odpovědnost zapříčiněna užitím této aplikace a také za kterékoliv nesprávné nebo mylné údaje uvedené v této aplikaci.

9. Vyřízení reklamace

Při reklamaci je Objednatel povinen prokázat nákup nejlepe dokladem o koupi nebo potvrzením v elektronické podobě, kterou obdržel na svůj email po úhradě Služby. Od okamžiku uplatnění reklamace běží lhůta pro vyřízení reklamace. Reklamace bude akceptována elektronicky nebo písemně při uvedení popisu závady, uvedení požadavku na způsob vyřízení reklamace a také kontaktních údajů. Využít možnost reklamace je Objednatel povinen neprodleně po zjištění nedostatku u Poskytovatele. Objednatel je povinen uvést prodávajícímu jeho zvolené právo při oznámení vady. Výměna volby bez souhlasu Poskytovatele je umožněna pouze za předpokladu, že žádá opravu vady, která nepůjde opravit.

Poskytovatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů učinit rozhodnutí ohledně reklamace a nebo rozhodnout o potřebě odborného posouzení pro učinění rozhodnutí a o tom kupujícího v této lhůtě informuje. Pokud odmítne Poskytovatel napravit chybu, má možnost objednatel odstoupit od smlouvy nebo zažádat o adekvátní slevu z původní ceny. Reklamaci spolu s odstraněním vady prodávající zpracuje neprodleně a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění za předpokladu, že se s objednatelem písemně nedohodnou na prodloužení této lhůty. Za předpokladu, že Poskytovatel nedodrží tuto lhůtu, má objednatel shodná práva se situací podstatného porušení smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů

V Zásadách ochrany osobních údajů jsou uvedeny informace ohledně nakládání s osobními údaji, souvisejícími právy a povinnostmi. Poskytovatel licence je povinen při spravování poskytnutých údajů postupovat dle zákona o ochraně osobních údajů.

11. Dodatečné podmínky

Při aktualizacích v aplikaci si poskytovatel vyhrazuje právo uživatele o tomto informovat a také uživatele informovat před vypršením termínu pro zákonné podání daně z příjmů fyzických osob nepodnikajících.

Vyřizování stížností objednatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@nemeckedaneonline.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu objednatele. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné [JA1] využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a kupujícím ze smlouvy.

Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 15. 12. 2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Smluvní podmínky a ceník služeb.